skip to Main Content

บริการของเรา

พญ. ภัคภิญญา แจ้งเจ็ดริ้ว

ด้วยองค์ความรู้เชิงวิชาการที่ได้รับจากการฝึกอบรมที่จัดขึ้นโดยสมาคมศัลยกรรมปลูกผมนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐอเมริกา ตุรกี เกาหลีใต้ และมาเลเซีย ตลอดจนประสบการณ์จริงในด้านศัลยกรรมปลูกผมที่สั่งสมมาตลอด 10 ปี พญ. ภัคภิญญา หรือคุณหมอแพตตี้ ซึ่งเป็นสมาชิกสมทบของสมาคมศัลยกรรมปลูกผมนานาชาติ (ISHRS) และสมาชิกของสมาคมแพทย์ศัลยกรรมปลูกผมเอเชีย (AAHRS) คือผู้ชำนาญการที่คอยกำกับดูแลในทุกขั้นตอนของศัลยกรรมปลูกผมที่ HAIRTRAN CLINIC เพื่อให้ทุกผลลัพธ์ของเราเป็นไปตามมาตรฐานระดับโลกและตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมรับประกันผลลัพธ์ให้คุณอุ่นใจเหนือระดับ

Back To Top